-5% отстъпка при плащане с карта.
0

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

Закупената стока може да бъде върната, което означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

1) Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

- Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката/получаване на стоката.

- Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

• За целта Потребителят следва да използва формата за връщане на сайта - https://miniso.bg/return-request

• Формата се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството чрез бутон "ИЗПРАТИ".

- Във формата за връщане на стока се посочват титуляря и банковата сметка, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

- Стоката следва да бъде върната в рамките на посочения по-горе 14-дневен срок.

- Стоката следва да се върне на Дружеството в същото състояние, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

- Адрес за връщане на стоката: град София 1434, ул. Околовръстен път № 214, София Ринг Мол, помещение №0.29, ниво -7.22, в работни дни, от 10.00 до 17.30 часа

2) Върната в горепосочения срок стока се приема, при условие че са изпълнени едновременно следните условия:

• стоката е в ненарушена и оригинална опаковка, без каквито и да е допълнителни облепващи материали.

• стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид (включително на стоката и на опаковката);

• приложена е Стоковата разписка, с която стоката е получена;

3) Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите, с изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

4) Възстановяване на сумата се извършва в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във формата за връщане на сайта - тук - или в Стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ от договора.

5) Потребителят може (но не е длъжен) да упражни правото си на отказ от договора като информира Дружеството по електронна поща (email). Ако избере този начин на комуникация, Потребителят трябва да попълни следното приложение „Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора“:

Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора

До: „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД

град София 1434, ул. Околовръстен път № 214, София Ринг Мол, помещение № 0.29, ниво -7.22.

Телефон: +359 884 050455

Електронен адрес: [email protected]

С настоящото аз, …………………………………………………. (пълни имена на Потребителя),с адрес ……………………………………………………………………., с телефонен номер ………………………………., имейл: …………………………., се отказвам от сключения от мен договор за онлайн-продажба на следната/-ите стока/-и: ……………………………………, с номер на поръчката ……………………………………., с дата на поръчката ……/……/……….. (ден/месец/година).

Желая сумата, заплатена като цена на закупената стока, да бъде възстановена по следната българска банкова сметка:

  • Титуляр……………………………………………………………………………….

  • IBAN …………………………………………………………………………………..

  • Банка ………………………………………………………………..........................

Дата: ……/……/……….. (ден/месец/година)“

След получаване на подадения Стандартен формуляр на email-адреса за кореспонденция на Дружеството, Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email - съобщение, с което потвърждава получената заявка за връщане на стоката. Всички останали условия, изброени в раздел II, точка 9,1) от Общите условия за ползване на онлайн магазин MINISO – www.miniso.bg, се прилагат съответно и в този случай.

6) Правила, приложими при упражняване на правото на отказ от договора:

- Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

- До момента на предаване на връщаната стока на Дружеството, рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

- При упражнено право на отказ от сключен договор за онлайн продажба и възникнала необходимост от връщане на платена с карта сума за закупената от Потребителя стока, връщането на тази сума:

• се осъществява чрез възстановяването на сумата по банковата сметка, обслужваща кредитната/дебитната карта;

• се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване от Дружеството на стоката заедно с попълнена от Потребителя форма за връщане.

- Върнатата (при упражнено право на отказ) от Потребителя стока се проверява чрез отваряне на получената пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за Страните.

7) Специални условия за връщането на някои видове стоки:

- Козметични продукти и парфюми, както и напитки не могат да бъдат върнати, ако те вече са разопаковани и отворени от Потребителя. 

- Бельо, чорапи и бански костюми, както и нетрайни стоки не могат да бъдат върнати, освен ако са доставени повредени или с дефект. 

- Продукти, които са част от комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. 

- Обувките, електрическите уреди и други стоки, опаковани в собствени за съответната стока фирмени кутии, трябва да бъдат върнати в техните оригинални, неповредени и незамърсени кутии, тъй като кутиите се считат за част от продукта.