-5% отстъпка при плащане с карта.
0

ТЕСТ С ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Описаните по-долу правила и условия (наричани за краткост „Общи/-те условия“) уреждат използването на този уебсайт, като регламентират отношенията между доставчика на услуги “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД и лицата, ползващи онлайн - магазина, достъпен на уебсайт: www.miniso.bg (наричан по-нататък „Сайта“) за покупко-продажба на стоки, предлагани в онлайн - магазина.

Във връзка с горното, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да заявите и извършите покупка на стока от онлайн - магазина.

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателно актуалната им редакция.

Страни по тези Общи условия:

1) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Цар Калоян“ № 5, ЕИК: 203713669, наричано по-нататък „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД, „Дружеството“ или „Ние“

2) Всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и с Политиката за поверителност, и използва Сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“, „Потребителят“ или „Вие“.

С регистрирането си в Сайта, съответно – с подаването на заявка като „гост“ на Сайта, Потребителят декларира, че е навършил 18 години и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки.

2. Приемане/неприемане на Общите условия

1) Отбелязването на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ при завършване на поръчката се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на Сайта и онлайн - магазина, и че сте съгласни да бъдете обвързани с тях. От момента на тази отметка, както и на отметката „Запознах се с Политиката за поверителност и я приемам“, възниква възможността Вие да извършвате валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани чрез онлайн-магазина.

Моля да имате предвид, че Вашето съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн - магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД.

2) В случай че не сте съгласни с Общите условия и/или с Политиката за поверителност, моля не използвайте Сайта за извършване на покупки на стоки от онлайн - магазина.

3. Идентифициране на Потребителя

Във връзка с възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за съгласие с настоящите Общи условия, както и във връзка с извършване от Потребителя на поръчки от онлайн - магазина, е необходимо идентифицирането на съответния Потребител. Посоченото идентифициране се осъществява чрез: съхранение в лог - файлове на сървъра на www.miniso.bg на IP-адреса на Потребителя, на негови лични данни, предоставени при регистрация и завършване на направена поръчка, както и всяка друга предоставена от Потребителя информация. За повече информация – вижте „Политика за поверителност“ .

4. Политика на поверителност

“СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни под № КЗЛ 418485/2015г. Събираната лична информация за потребителя се използва само за изпълнение на сключения договор за покупка на стока и за маркетингови цели, и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тя е изискана от държавен орган или компетентна институция и е спазен предвидения в закона ред.

„СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Изпращане на информационен бюлетин (може да включва и рекламни съобщения) се изпращат на Потребители само при изразено от тях изрично съгласие за това.

За повече информация – вижте „Политика за поверителност“. 

5. Авторски права

1) Дружеството и/или негови партньори и доставчици са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на търговското име “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД, на логото, корпоративните символи и изображения, и на търговските марки, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството или на съответния негов партньор/доставчик, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда; целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването е без значение. Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативни актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и електронни препратки (линкове) от която и да е част от този Сайт, при спазване на действащото в Република България законодателство.

2) Потребителят има право да ползва свободно материалите и ресурсите на Сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в настоящите Общи условия. Потребителят няма право да използва Сайта:

- по начин, чрез който се нарушава, пряко или косвено, действащ местен или международен закон, и/или

- по начин, чрез който се нарушават, пряко или косвено, правата на други лица, и/или

- за качване и/или разпространение на материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер, или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права и/или интереси на трети лица.

Потребителят може да прецени, че съобщение, изпратено от “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД до него, по един или друг начин накърнява авторско или друго нормативно защитено право. В такъв случай Потребителят има право да се свърже с Дружеството чрез някой от наличните на Сайта канали за кореспонденция, за да се даде възможност на Дружеството да вземе информирано решение по посочения сигнал.

6. Ограничаване на отговорността

Във връзка с ползването услугите на Сайта и онлайн-магазина, Потребителят следва да има предвид, че:

1) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Сайта по всяко време.

2) Достъпът на Потребителя до Сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за Дружеството.

3) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове), публикувани на Сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този Сайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя. Дружеството не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.

4) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Потребителя. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет - достъпа до Сайта.

5) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции, че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете и формите на предлаганите в онлайн-магазина стоки по най-точния и най-близкия до действителните им цветове и форми начин.

6) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина, в случай че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни. В такъв случай Дружеството си запазва и правото да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил на Сайта.

7) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчана от Потребителя стока, когато издателят на банковата карта, съответно – обслужващата Потребителя банка, откаже да одобри плащането в случай на избран от Потребителя начин на плащане чрез банкова карта или по банков път (чрез вносна бележка или чрез вътрешнобанков или междубанков превод към банкова сметка на „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД, съгласно настоящите Общи условия).

8) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност за данни и информация, получени при плащания, извършени чрез кредитни или дебитни карти.

9) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност за различия между посочените на Сайта цени на стоките в онлайн-магазина и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

10) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от дефект на стока, закупена от онлайн магазина – отговорността се носи от производителя на съответната стока.

11) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност за рекламации относно повреди на стоки, причинени от употреба на закупена от онлайн магазина стока в противоречие с предназначението и условията за ползване на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на съответните подзаконови актове, приложими на територията на Република България.

12) В случай на избрано плащане чрез банкова карта или по банков път, „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисиони или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Потребителя или поддържаща банковата сметка на Потребителя/обслужваща Потребителя, в случаите, в които валутата е различна от български лев (BGN). Плащането с карта към Дружеството се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции някои банки начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, които Дружеството прави към Потребителя, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. В допълнение, банките могат да начисляват и различни такси, комисиони или други допълнителни плащания във връзка с извършването на разплащания по банков път. 

Разходите, свързани с такси, комисиони или други допълнителни плащания, са единствено за сметка на Потребителя.

Във връзка с горното, Дружеството препоръчва на своите клиенти да направят справка при обслужващата ги банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при плащания с банкова карта, съответно – при плащания по банков път.

7. Промяна на Общите условия

“СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Сайта и имат действие занапред - не засягат поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.


 

II. УСЛУГИ

Чрез Сайта “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД предлага на Потребителя оферти за покупка от онлайн магазина на разнообразни стоки чрез извършване на електронна (онлайн) поръчка, заплащане на съответната продажна цена по избран от Потребителя начин и доставка до/получаване от посочен от Потребителя адрес, съгласно настоящите Общи условия.

 1. Условия за покупка на стока

За да пазарува от Сайта, Потребителят може да действа като гост или като регистриран потребител, със собствен профил в Сайта. И в двата случая като Потребител е необходимо да предоставите определени регистрационни данни.

Във връзка с регистрацията:

- процедурата по регистрация е изцяло доброволна и безплатна;

- задължително следва да се попълнят всички места, отбелязани със звездичка (*);

- Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни и точни данни; в противен случай носи отговорността за неточно изпълнение на договора, съгласно посоченото в пункт I, точка 6.6) по-горе от настоящите Общи условия;

- Потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена от Дружеството поръчка, която все още не е получена на/взета от заявения от Потребителя адрес;

- Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола за профила си в Сайта, както и за всички действия, които се извършват от Потребителя или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

 2. Сключване на договор

1) Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма на Сайта. Регистрационната форма включва данни за:

- получателя на стоката;

- мястото на доставка/получаване на стоката;

- характеристики на поръчаната стока;

- брой на поръчаната стока;

- цена на поръчаната стока;

- начин на плащане.

2) Заявката се счита за подадена след кликване на бутона „Запознах се с Общите условия и ги приемам“  и на бутона „Запознах се с Политиката за поверителност и я приемам“, и натискане на бутона „Завърши поръчката”. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема и-мейл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите. За избягване на съмнения изрично се уточнява, че завършването на поръчката съгласно посоченото по-горе само по себе си не означава потвърждение на поръчката от страна на Дружеството.

Всяка поръчана стока може да бъде купена, ако е налична. В този смисъл, добавянето на стока в „кошницата за пазаруване“ на Потребителя на онлайн магазина, без поръчката да бъде приключена по реда на пункт пункт II, точка 2.3) по-долу, не води до регистрация на поръчката като потвърдена, нито до автоматично запазване за Потребителя на избраната/-ите стока/-и в „кошницата“.

3) Дружеството изпраща без неоправдано забавяне имейл - съобщение на Потребителя, с което потвърждава поръчката и посочва индивидуалния номер (код) на съответната поръчка или го уведомява за липса на поръчаната стока.

4) За определени стоки, изрично отбелязани на Сайта, Потребителят може да избира различни предложени варианти на съответната стока. Потребителят разбира и се съгласява, че направеният от него при поръчката избор на вариант на съответната стока не гарантира, че поръчаната стока е налична. Ако се окаже, че поръчаната стока не е налична в избрания от Потребителя вариант, но е налична в друг вариант (например – в друг цвят и/или в друга форма),оператор на Дружеството ще се свърже с Потребителя, при което Потребителят може да потвърди избора си за поръчаната стока в някой друг наличен вариант или да откаже поръчката.


5) Потвърждението на конкретната поръчка от страна на “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД по реда на пункт II, точка 2.3) по-горе, съответно – чрез телефонното потвърждение от страна на Потребителя по пункт II, точка 2.4) по-горе, направено в допълнение към потвърждението по пункт II, точка 2.3) по-горе, е условието, при наличието на което договорът за покупка на стока от онлайн-магазина се счита за сключен. Изпращането от страна на Дружеството на потвърждение на конкретната поръчка, съответно телефонното потвърждение от страна на Потребителя по пункт II, точка 2.4) по-горе, направено в допълнение към потвърждението по пункт II, точка 2.3) по-горе, обвързва Дружеството и Потребителя от условията на договора, от условията, описани в настоящите Общи правила и в Политиката за поверителност, както и от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите. 


 

 3. Цена

1) Всички цени на стоки, предлагани в онлайн магазина на Сайта:

- са посочени в български лева;

- включват ДДС;

- включват и цена на фабричната опаковка на съответната стока.

2) За всяка стока, предлагана в онлайн магазина, е посочена редовната цена на стоката.

3) В случаите, когато за определени стоки, предлагани в онлайн магазина, е налице намаление от редовната цена, на която стоката се предлага в онлайн магазина, за тази стока, наред с редовната й цена, се посочва и съответната намалена цена. За намалената цена важи посоченото в пункт II, точка 3.1) по-горе.

4) Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е избрал начин на получаване на закупената стока чрез доставка с куриер, съгласно настоящите Общи условия.

5) При избран от Потребителя начин на доставка до адрес, посочен от Потребителя (адрес на Потребителя или офис на дружество за куриерски услуги „Спиди“ АД, Дружеството начислява за всяка отделно заявена поръчка такса за пакетиране в размер на 1,99 лв. (един лев и деветдесет и девет стотинки) с ДДС, с цел покриване на разходи за пакетиране на поръчаната стока във връзка с доставката й. Тази такса се дължи отделно от цената на закупената стока и от стойността на куриерската услуга. Таксата за пакетиране в размер 1,99 лв. с ДДС не се дължи при избран начин на получаване на стоката от Обекта по пункт II, точка 5,9) по-долу.

 4. Начини на плащане

При попълване на заявката за поръчка на стока, Потребителят следва да избере и укаже по какъв начин ще извърши плащането, като има предвид посоченото по-долу относно поръчки на стойност над 200,00 лв. (двеста лева). Този начин може да бъде:

- чрез наложен платеж – Потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера, в момента на доставка на поръчаната стока;

- авансово, преди доставката, чрез банкова платежна карта – кредитна или дебитна;

- авансово, преди доставката, по банков път – чрез вносна бележка или чрез вътрешнобанков или междубанков превод към банкова сметка на „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД.

- в брой или с банкова платежна карта на място в Обекта по пункт II, точка 5.9) по-долу – в случай че Потребителят избере начин на получаване на поръчаната стока на място в посочения Обект. 

Потребителят може да заплати поръчка на обща стойност, ненадвишаваща 200,00 лв. (двеста лева),по всеки един от горепосочените четири начина. Всяка поръчка на обща стойност над 200,00 лв. (двеста лева) следва да бъде заплатена от Потребителя авансово, чрез банкова платежна карта или по банков път, независимо от избрания от Потребителя начин на получаване на поръчаната стока (чрез доставка от куриер или чрез взимане от Обекта на Дружеството по пункт II, т. 5.9) по-долу).

1) Плащане чрез наложен платеж:

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока и таксата по пункт II, точка 3.5) по-горе) се извършва по следния начин:

- от получателя на доставяната стока,

- на куриера,

- в момента на доставката на пратката.

2) Плащане с банкова платежна карта (кредитна или дебитна карта):

За да се извърши плащане чрез използването на банкова карта, трябва да са налице следните условия:

- банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY; в допълнение – карта VPAY или карта MasterCard Electronic ще бъде приета само ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или Master Card Secure Code;

- банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на трансакции чрез картата в интернет.При плащане чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна):

- ще се отвори платежна страница на обслужващата „Обединена българска банка” АД:

- на платежната страница Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането:

• тип на картата,

• номер на картата,

• дата на валидност на картата,

• код за сигурност на картата:

- при наличие на регистрация в схемите за онлайн автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, ще се отвори автентикационна страница на банката-издател на картата, където Потребителят следва да въведе паролата си за автентикация:

- при успешна трансакция, на екрана ще се визуализира трансакционна бележка, която Потребителят следва да разпечата или запази;

- при неуспешна трансакция, на екрана ще се отвори интернет-страница за грешка, която уведомява Потребителя за неосъществяването на трансакцията; в случай на неуспешна трансакция Потребителят има възможност да инициира ново плащане чрез картата, като повтори необходимите стъпки.Във връзка с плащането чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) Потребителят трябва да има предвид следното:

- Със завършване на поръчката на стока/-и от онлайн-магазина Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата.- Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на съответната карта; при отказ от издателя да одобри инициираното към Дружеството плащане на цената на поръчаната стока, последното не е извършено и приложение намира пункт I, точка 6.7) по-горе.- Транзакционната валута при плащане с платежна карта е български лев (лв.). Евентуалното наличие в онлайн магазина на посочени цени на определени стоки в друга валута, освен български лев, служат единствено за информативни цели и могат да се различават от начислената по картата на Потребителя сума в същата валута.

 За да предпази своите клиенти от злоупотреби при плащане с Visa или MasterCard карта, “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД прилага най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:

- сигурността при въвеждане и пренос на данните от картата е осигурена чрез използване на SSL-протокол за криптиране на връзката между сървъра на Дружеството и платежната страница на обслужващата Дружеството банка;

- автентичността на картата на Потребителя се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);

- платежният сървър за електронна търговия на обслужващата Дружеството банка поддържа и схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай че Потребителят е регистриран да ги използва.

3) Плащане по банков път:

Необходимо е Потребителят да посети най-удобния за него клон на която и да е банка (съответно – да използва възможността за електронно /онлайн/ банкиране в обслужващата го банка) и да преведе дължимата за съответната поръчка сума по следната банкова сметка на „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД:

„Обединена българска банка” АД 

IBAN (смета в лева): BG43UBBS80021057614540

Ако Потребителят има съществуваща банкова сметка в банка, дължимата сума се превежда чрез „Платежно нареждане“ от неговата сметка по сметката на „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД.

Ако Потребителят няма банкова сметка, преводът се извършва чрез „Вносна бележка“.

Внимание: В графата „Основание за плащане“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се попълни номера на поръчката, който се генерира след приключването на поръчката. Ако не се попълни номер, идентификацията на превода се затруднява и е възможно поръчката да не бъде активирана, тъй като няма да знаем за какво е плащането.

4) Плащане във физически обект на Дружеството 

В случай че Потребителят избере начин на получаване на поръчаната стока на място във физическия обект на Дружеството, посочен в пункт II, точка 5.9) по-долу, плащането може да се извърши на място в Обекта - в брой или с банкова платежна карта, при условие че стойността на поръчката не надвишава 200,00 (двеста лева) (моля вижте пункт II, точка 4, абзац последен по-горе) и при спазване на другите допълнителни условия по настоящите Общи условия.

5. Доставка. Получаване на поръчката от физически обект на Дружеството

Потребителят може да избере един от следните начини на получаване на поръчани от онлайн магазина стоки:

- чрез доставка до посочен от Потребителя в заявката адрес;

- чрез получаване на поръчаната стока от физически обект на Дружеството.

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн-магазина стоки чрез куриер, Потребителите трябва да имат предвид следното:

1) Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.

2) Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

След потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството поръчката се обработва, предава на куриер и се доставя до Потребителя в сроковете по-долу.

Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на срока за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

3) Поръчаната стока се доставя чрез куриер – „СПИДИ“ АД, с електронен адрес: http://www.speedy.bg; за извършената доставка Потребителят заплаща такса в размер на 3,99 (три лева и деветдесет и девет стотинки) лв., с изключение на случаите, описани в точки 5.5), 5.6) и 5.7) по-долу. Срокът за доставка е 3 (три) – 5 (пет) работни дни от датата на потвърждаване на поръчката, с изключение на случаите, описани в точка 5.8) по-долу.

4) Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка. Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в заявката.

5) В случай че Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график, на посочения адрес за доставка се оставя известие с телефон на куриера, с когото Потребителят следва да се свърже в рамките на 3 (три) работни дни или се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма. (За повече информация, моля посетете сайта на „СПИДИ“ АД: http://www.speedy.bg).

Ако Потребителят не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по този начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. В този случай стойността на доставката (дължимата такса за експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни, съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД) обратно до Дружеството, е дължима от Потребителя и се заплаща в срок и по сметка, посочена от Дружеството.

6) В случай че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД.

7) При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката, съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД.

В случаите по пункт II, точки 5.5), 5.6) и 5.7) по-горе, отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера.

8) При кампанийни акции тип "Черен Петък", "Коледна Промоция" и други подобни, се допуска удължаване на срока за доставка, посочен в точка 5.3), с допълнителни 5 работни дни.

9) Потребителят може да избере начин на получаване на поръчаната стока на място, от следния физически обект на Дружеството, находящ се на следния адрес:

Град София, ул. „Околовръстен път“ № 214, сграда „София Ринг Мол“, ниво -0, обект “MINISO” (наричан в настоящите Общи условия за краткост „Обект“/-а“)

С оглед получаване на поръчана стока от Обекта на Дружеството Потребителят трябва да има предвид и следното, в допълнение на другите условия във връзка с поръчката:

- получаването на стоката става след представяне от страна на Потребителя или посочено от Потребителя трето лице (плучател на стоката) на индивидуалния номер (код),генериран при подаване на заявката от Потребителя и съдържащ се в потвърждаването на съответната поръчка по пункт II, точка 2.3);

- заявени, но незаплатени поръчки се запазват от страна на Дружеството за срок до 5 (пет) дни, считано от датата на потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството; след изтичане на посочения 5-дневен срок и ако междувременно поръчаната стока не е била заплатена от Потребителя (или от посочено от Потребителя трето лице /получател на Стоката/ в Обекта),поръчката се счита за анулирана и Дружеството може да разполага свободно по свое усмотрение със стоката – предмет на анулираната поръчка;

- заявени и авансово заплатени поръчки се съхраняват безплатно от страна на Дружеството за срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на плащането от страна на Дружеството на цената на поръчката; след изтичане на посочения 14-дневен срок и ако междувременно поръчаната стока не е била получена от Потребителя или посочено от Потребителя трето лице (получател на Стоката),Дружеството начислява такса „магазинаж“ в размер на 1,00 (един) лев с ДДС за всеки ден, считано от 15-я ден от датата на получаване на плащането от страна на Дружеството на цената на поръчката. 

 6. Преминаване на риска

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката),различно от Потребителя/куриера/служител на Дружеството в Обекта, приеме стоката от куриера или от служител в Обекта.

 7. Гаранция

1) За всяка закупена от онлайн магазина стока Потребителят може да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената стока с договора за онлайн продажба.

2) В допълнение и извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция.

- търговската гаранция се описва изрично в описанието на съответните стоки, за които се отнася;

- търговската гаранция не ограничава законната гаранция по Закона за защита на потребителите;

3) Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката.

4) Доказателство за гаранцията е Стокова разписка за получаване на стоката, придружаваща поръчаната стока.

5) Гаранцията не важи в следните случаи:

- липса на потвърждение за доставка на стоката (невърнат в Дружеството екземпляр от Стокова разписка);

- Потребителят не уведоми Дружеството за очевидни дефекти на стоката, констатирани от Потребителя при нейното получаване; уведомяването следва да се извърши от Потребителя в срок до 2 (два) дни след получаването на стоката, по имейл – на адреса на електронната поща на Дружеството;

- изтичане на срока на законната гаранция;

- изтичане на срока на търговската гаранция, когато последната е по-дълга от законната гаранция:

- рекламация относно т.н. “пързаляне“ на закупена от онлайн - магазина стока – обувки;

- механична повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя/получателя на стоката или трето лице, различно от Потребителя/получателя на стоката/служител на Дружеството в Обекта;

- използването на стоката при условия, които не отговарят на естествената й среда, поради влажност и/или химически, и/или механични въздействия;

- повреда на стоката, предизвикана от употреба в противоречие с предназначението и/или условията за използването на съответната стока, и/или на техническите стандарти за безопасност, и/или на подзаконовите актове, приложими в Република България;

- повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

8. Рекламация

Потребителят има право да предяви рекламация до Дружеството. Предпоставки за предявяването на рекламация са:

1) да е налице несъответствие на получената при доставката стока със сключения договор за онлайн продажбата на същата стока;

2) рекламацията да се предяви от Потребителя в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката на стоката;

3) да е предоставена българска банкова сметка, по която платената за стоката сума да бъде възстановена на Потребителя (в случай че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор); предоставянето на българска банкова сметка се извършва от Потребителя чрез формата за връщане на стока – тук - или чрез Стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ от договора;

4) да са спазени съответно и другите условия за предявяване на рекламации, установени в настоящите Общи условия (съответно – условията по пункт II, точки 9 и 10) и в Закона за защита на потребителите.

Рекламацията следва да се предяви на следния адрес: град София 1434, ул. Околовръстен път № 214, София Ринг Мол, помещение №0.29, ниво -7.22.

 При основателна рекламация:

- Дружеството възстановява на Потребителя стойността на стоката – предмет на рекламацията;

- възстановяването на сумата се извършва по банковата сметка, посочена от Потребителя във формата за връщане - тук , респективно – в Стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ от договора.

9. Връщане на стока

1) Връщане

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

- Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

- Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

• За целта Потребителят следва да използва формата за връщане на сайта - https://miniso.bg/return-request

• Формата се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството чрез бутон "ИЗПРАТИ".

- Във формата за връщане на стока се посочват титуляря и банковата сметка, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

- Стоката следва да бъде върната в рамките на посочения по-горе 14-дневен срок.

- Стоката следва да се върне на Дружеството в същото състояние, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

- Адрес за връщане на стоката: град София 1434, ул. Околовръстен път № 214, София Ринг Мол, помещение №0.29, ниво -7.22, в работни дни, от 09.00 до 18.00 часа

- Върната в горепосочения срок стока се приема, при условие че са изпълнени едновременно следните условия:

• стоката е в оригиналната си опаковка, без каквито и да е допълнителни облепващи материали.

• стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид (включително на стоката и на опаковката);

• приложена е Стоковата разписка, с която стоката е получена;

- Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите, с изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

- Възстановяване на сумата се извършва в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във формата за връщане на сайта - тук - или в Стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ от договора.

Потребителят може (но не е длъжен) да упражни правото си на отказ от договора като информира Дружеството по електронна поща (email). Ако избере този начин на комуникация, Потребителят трябва да попълни следното приложение „Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора“:

Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора

До: „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД

град София 1434, ул. Околовръстен път № 214, София Ринг Мол, помещение № 0.29, ниво -7.22.

Телефон: +359 884 050455

Електронен адрес: [email protected] 

С настоящото аз, …………………………………………………. (пълни имена на Потребителя),с адрес ……………………………………………………………………., с телефонен номер ………………………………., имейл: …………………………., се отказвам от сключения от мен договор за онлайн-продажба на следната/-ите стока/-и: ……………………………………, с номер на поръчката ……………………………………., с дата на поръчката ……/……/……….. (ден/месец/година).

Желая сумата, заплатена като цена на закупената стока, да бъде възстановена по следната българска банкова сметка:

  • Титуляр……………………………………………………………………………….

  • IBAN …………………………………………………………………………………..

  • Банка ………………………………………………………………..........................

Дата: ……/……/……….. (ден/месец/година)“

След получаване на подадения Стандартен формуляр на email-адреса за кореспонденция на Дружеството, Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email - съобщение, с което потвърждава получената заявка за връщане на стоката. Всички останали условия, изброени в раздел II, точка 9,1) по-горе, се прилагат съответно и в този случай.

2) Правила, приложими при упражняване на правото на отказ от договора:

- Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

- До момента на предаване на връщаната стока на Дружеството, рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

- При упражнено право на отказ от сключен договор за онлайн продажба и възникнала необходимост от връщане на платена с карта сума за закупената от Потребителя стока, връщането на тази сума:

• се осъществява чрез възстановяването на сумата по банковата сметка, обслужваща кредитната/дебитната карта;

• се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване от Дружеството на стоката заедно с попълнена от Потребителя форма за връщане.

- Върнатата (при упражнено право на отказ) от Потребителя стока се проверява чрез отваряне на получената пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за Страните.

 10. Специални условия за връщането на някои видове стоки

Козметични продукти и парфюми, както и напитки не могат да бъдат върнати, ако те вече са разопаковани и отворени от Потребителя. 

Бельо и бански костюми, както и нетрайни стоки не могат да бъдат върнати, освен ако са доставени повредени или с дефект. 

Продукти, които са част от комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. 

Обувките трябва да бъдат върнати в техните оригинални, неповредени и незамърсени кутии, тъй като кутиите се считат за част от продукта.

11. Анулиране на поръчка от страна на Дружеството

Във всеки един от случаите по пункт I, точка 6.6) и/или пункт I, точка 6.7),и/или пункт II, точка 5.9),второ тире по-горе, Дружеството си запазва правото да откаже да изпълни (да анулира) направената от Потребителя поръчка, за което следва да уведоми Потребителя. Анулирането на поръчката по смисъла на предходното изречение не влече каквато и да било отговорност или последващо задължение на Дружеството спрямо Потребителя във връзка с анулираната поръчка и/или със самото анулиране, съответно – Потребителят няма право да търси каквото и да било обезщетение от Дружеството във връзка с анулираната поръчка и/или със самото анулиране.


 

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Право на прехвърляне

„СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД си запазва правото да прехвърля всички свои права и/или задължения по настоящите Общи условия и по всеки договор за покупка на стока от онлайн магазина. В този случай:

- Дружеството не се освобождава от отговорност за изпълнение на задълженията, поети към Потребителя и неизпълнени към датата на прехвърлянето;

- приобретателят встъпва като съдлъжник на „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД.

Прехвърлянето на права и/или задължения става с писмено известие до Потребителя.

 2. Право на промяна на публикуваната информация

„СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила незабавно (с изключение на измененията на настоящите Общи условия, които се прилагат в редакцията им към датата на потвърдена поръчка на Потребителя) и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на Сайта.

 3. Бисквитки

Сайтът www.miniso.bg има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя относно събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Сайта.

За повече информация – вижте „Политика за поверителност“. 

4. Ваучери и намаления чрез използване на промоционален код

1) Ваучер или промоционален код, предоставен от „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД, може да бъде използван от Потребителя по време на промоции и специални кампании в онлайн магазина.

2) Всеки предоставен ваучер или промоционален код е валиден само за изрично посочения във ваучера или кода срок, респективно – само за изрично посочената промоция. След изтичането на посочения във ваучера/промоционалния код срок, ваучерът или промоционален код автоматично става невалиден, без да се налага това да бъде изрично упоменавано по какъвто и да е начин от Дружеството.

3) Всеки Потребител следва да има предвид, че ваучери или промоционални кодове за определени отстъпки, издадени от „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД или негови доставчици и контрагенти, не могат да бъдат използвани за покупки в онлайн магазина по време на промоциите и специалните кампании, провеждани в магазина.

 5. Контакт

1) Осъществяването на кореспонденция с Дружеството при и/или по повод извършване на покупки от онлайн магазина следва да се извършва на следния адрес и телефон:

Адрес: град София 1434, ул. Околовръстен път № 214, София Ринг Мол, помещение № 0.29, ниво -7.22.

Телефон: +359 884 050455

Електронен адрес: [email protected]

Дружеството поддържа на Сайта публикация на данните си за идентификация и детайли за контакт с Потребителите.

2) С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие:

- Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща с адрес: [email protected] и/или телефонен номер: +359 884 050455,

- за получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез email - комуникация (във връзка със сключен договор за покупка или свързаните с него отношения, и за получаване на бюлетин – при изрично дадено за това съгласие) или публикуване на известие на Сайта.

 6. Наличности

Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

 7. Приложимо право

1) За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.


ТЕСТ С ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Описаните по-долу правила и условия (наричани за краткост „Общи/-те условия“) уреждат използването на този уебсайт, като регламентират отношенията между доставчика на услуги “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД и лицата, ползващи онлайн - магазина, достъпен на уебсайт: www.miniso.bg (наричан по-нататък „Сайта“) за покупко-продажба на стоки, предлагани в онлайн - магазина.

Във връзка с горното, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да заявите и извършите покупка на стока от онлайн - магазина.

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателно актуалната им редакция.

Страни по тези Общи условия:

1) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Цар Калоян“ № 5, ЕИК: 203713669, наричано по-нататък „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД, „Дружеството“ или „Ние“

2) Всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и с Политиката за поверителност, и използва Сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“, „Потребителят“ или „Вие“.

С регистрирането си в Сайта, съответно – с подаването на заявка като „гост“ на Сайта, Потребителят декларира, че е навършил 18 години и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки.

2. Приемане/неприемане на Общите условия

1) Отбелязването на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ при завършване на поръчката се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на Сайта и онлайн - магазина, и че сте съгласни да бъдете обвързани с тях. От момента на тази отметка, както и на отметката „Запознах се с Политиката за поверителност и я приемам“, възниква възможността Вие да извършвате валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани чрез онлайн-магазина.

Моля да имате предвид, че Вашето съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн - магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД.

2) В случай че не сте съгласни с Общите условия и/или с Политиката за поверителност, моля не използвайте Сайта за извършване на покупки на стоки от онлайн - магазина.

3. Идентифициране на Потребителя

Във връзка с възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за съгласие с настоящите Общи условия, както и във връзка с извършване от Потребителя на поръчки от онлайн - магазина, е необходимо идентифицирането на съответния Потребител. Посоченото идентифициране се осъществява чрез: съхранение в лог - файлове на сървъра на www.miniso.bg на IP-адреса на Потребителя, на негови лични данни, предоставени при регистрация и завършване на направена поръчка, както и всяка друга предоставена от Потребителя информация. За повече информация – вижте „Политика за поверителност“ .

4. Политика на поверителност

“СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни под № КЗЛ 418485/2015г. Събираната лична информация за потребителя се използва само за изпълнение на сключения договор за покупка на стока и за маркетингови цели, и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тя е изискана от държавен орган или компетентна институция и е спазен предвидения в закона ред.

„СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Изпращане на информационен бюлетин (може да включва и рекламни съобщения) се изпращат на Потребители само при изразено от тях изрично съгласие за това.

За повече информация – вижте „Политика за поверителност“. 

5. Авторски права

1) Дружеството и/или негови партньори и доставчици са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на търговското име “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД, на логото, корпоративните символи и изображения, и на търговските марки, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството или на съответния негов партньор/доставчик, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда; целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването е без значение. Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативни актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и електронни препратки (линкове) от която и да е част от този Сайт, при спазване на действащото в Република България законодателство.

2) Потребителят има право да ползва свободно материалите и ресурсите на Сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в настоящите Общи условия. Потребителят няма право да използва Сайта:

- по начин, чрез който се нарушава, пряко или косвено, действащ местен или международен закон, и/или

- по начин, чрез който се нарушават, пряко или косвено, правата на други лица, и/или

- за качване и/или разпространение на материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер, или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права и/или интереси на трети лица.

Потребителят може да прецени, че съобщение, изпратено от “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД до него, по един или друг начин накърнява авторско или друго нормативно защитено право. В такъв случай Потребителят има право да се свърже с Дружеството чрез някой от наличните на Сайта канали за кореспонденция, за да се даде възможност на Дружеството да вземе информирано решение по посочения сигнал.

6. Ограничаване на отговорността

Във връзка с ползването услугите на Сайта и онлайн-магазина, Потребителят следва да има предвид, че:

1) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Сайта по всяко време.

2) Достъпът на Потребителя до Сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за Дружеството.

3) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове), публикувани на Сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този Сайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя. Дружеството не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.

4) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Потребителя. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет - достъпа до Сайта.

5) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции, че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете и формите на предлаганите в онлайн-магазина стоки по най-точния и най-близкия до действителните им цветове и форми начин.

6) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина, в случай че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни. В такъв случай Дружеството си запазва и правото да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил на Сайта.

7) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчана от Потребителя стока, когато издателят на банковата карта, съответно – обслужващата Потребителя банка, откаже да одобри плащането в случай на избран от Потребителя начин на плащане чрез банкова карта или по банков път (чрез вносна бележка или чрез вътрешнобанков или междубанков превод към банкова сметка на „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД, съгласно настоящите Общи условия).

8) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност за данни и информация, получени при плащания, извършени чрез кредитни или дебитни карти.

9) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност за различия между посочените на Сайта цени на стоките в онлайн-магазина и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

10) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от дефект на стока, закупена от онлайн магазина – отговорността се носи от производителя на съответната стока.

11) “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи отговорност за рекламации относно повреди на стоки, причинени от употреба на закупена от онлайн магазина стока в противоречие с предназначението и условията за ползване на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на съответните подзаконови актове, приложими на територията на Република България.

12) В случай на избрано плащане чрез банкова карта или по банков път, „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисиони или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Потребителя или поддържаща банковата сметка на Потребителя/обслужваща Потребителя, в случаите, в които валутата е различна от български лев (BGN). Плащането с карта към Дружеството се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции някои банки начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, които Дружеството прави към Потребителя, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. В допълнение, банките могат да начисляват и различни такси, комисиони или други допълнителни плащания във връзка с извършването на разплащания по банков път. 

Разходите, свързани с такси, комисиони или други допълнителни плащания, са единствено за сметка на Потребителя.

Във връзка с горното, Дружеството препоръчва на своите клиенти да направят справка при обслужващата ги банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при плащания с банкова карта, съответно – при плащания по банков път.

7. Промяна на Общите условия

“СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Сайта и имат действие занапред - не засягат поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.


 

II. УСЛУГИ

Чрез Сайта “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД предлага на Потребителя оферти за покупка от онлайн магазина на разнообразни стоки чрез извършване на електронна (онлайн) поръчка, заплащане на съответната продажна цена по избран от Потребителя начин и доставка до/получаване от посочен от Потребителя адрес, съгласно настоящите Общи условия.

 1. Условия за покупка на стока

За да пазарува от Сайта, Потребителят може да действа като гост или като регистриран потребител, със собствен профил в Сайта. И в двата случая като Потребител е необходимо да предоставите определени регистрационни данни.

Във връзка с регистрацията:

- процедурата по регистрация е изцяло доброволна и безплатна;

- задължително следва да се попълнят всички места, отбелязани със звездичка (*);

- Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни и точни данни; в противен случай носи отговорността за неточно изпълнение на договора, съгласно посоченото в пункт I, точка 6.6) по-горе от настоящите Общи условия;

- Потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена от Дружеството поръчка, която все още не е получена на/взета от заявения от Потребителя адрес;

- Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола за профила си в Сайта, както и за всички действия, които се извършват от Потребителя или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

 2. Сключване на договор

1) Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма на Сайта. Регистрационната форма включва данни за:

- получателя на стоката;

- мястото на доставка/получаване на стоката;

- характеристики на поръчаната стока;

- брой на поръчаната стока;

- цена на поръчаната стока;

- начин на плащане.

2) Заявката се счита за подадена след кликване на бутона „Запознах се с Общите условия и ги приемам“  и на бутона „Запознах се с Политиката за поверителност и я приемам“, и натискане на бутона „Завърши поръчката”. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема и-мейл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите. За избягване на съмнения изрично се уточнява, че завършването на поръчката съгласно посоченото по-горе само по себе си не означава потвърждение на поръчката от страна на Дружеството.

Всяка поръчана стока може да бъде купена, ако е налична. В този смисъл, добавянето на стока в „кошницата за пазаруване“ на Потребителя на онлайн магазина, без поръчката да бъде приключена по реда на пункт пункт II, точка 2.3) по-долу, не води до регистрация на поръчката като потвърдена, нито до автоматично запазване за Потребителя на избраната/-ите стока/-и в „кошницата“.

3) Дружеството изпраща без неоправдано забавяне имейл - съобщение на Потребителя, с което потвърждава поръчката и посочва индивидуалния номер (код) на съответната поръчка или го уведомява за липса на поръчаната стока.

4) За определени стоки, изрично отбелязани на Сайта, Потребителят може да избира различни предложени варианти на съответната стока. Потребителят разбира и се съгласява, че направеният от него при поръчката избор на вариант на съответната стока не гарантира, че поръчаната стока е налична. Ако се окаже, че поръчаната стока не е налична в избрания от Потребителя вариант, но е налична в друг вариант (например – в друг цвят и/или в друга форма),оператор на Дружеството ще се свърже с Потребителя, при което Потребителят може да потвърди избора си за поръчаната стока в някой друг наличен вариант или да откаже поръчката.


5) Потвърждението на конкретната поръчка от страна на “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД по реда на пункт II, точка 2.3) по-горе, съответно – чрез телефонното потвърждение от страна на Потребителя по пункт II, точка 2.4) по-горе, направено в допълнение към потвърждението по пункт II, точка 2.3) по-горе, е условието, при наличието на което договорът за покупка на стока от онлайн-магазина се счита за сключен. Изпращането от страна на Дружеството на потвърждение на конкретната поръчка, съответно телефонното потвърждение от страна на Потребителя по пункт II, точка 2.4) по-горе, направено в допълнение към потвърждението по пункт II, точка 2.3) по-горе, обвързва Дружеството и Потребителя от условията на договора, от условията, описани в настоящите Общи правила и в Политиката за поверителност, както и от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите. 


 

 3. Цена

1) Всички цени на стоки, предлагани в онлайн магазина на Сайта:

- са посочени в български лева;

- включват ДДС;

- включват и цена на фабричната опаковка на съответната стока.

2) За всяка стока, предлагана в онлайн магазина, е посочена редовната цена на стоката.

3) В случаите, когато за определени стоки, предлагани в онлайн магазина, е налице намаление от редовната цена, на която стоката се предлага в онлайн магазина, за тази стока, наред с редовната й цена, се посочва и съответната намалена цена. За намалената цена важи посоченото в пункт II, точка 3.1) по-горе.

4) Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е избрал начин на получаване на закупената стока чрез доставка с куриер, съгласно настоящите Общи условия.

5) При избран от Потребителя начин на доставка до адрес, посочен от Потребителя (адрес на Потребителя или офис на дружество за куриерски услуги „Спиди“ АД, Дружеството начислява за всяка отделно заявена поръчка такса за пакетиране в размер на 1,99 лв. (един лев и деветдесет и девет стотинки) с ДДС, с цел покриване на разходи за пакетиране на поръчаната стока във връзка с доставката й. Тази такса се дължи отделно от цената на закупената стока и от стойността на куриерската услуга. Таксата за пакетиране в размер 1,99 лв. с ДДС не се дължи при избран начин на получаване на стоката от Обекта по пункт II, точка 5,9) по-долу.

 4. Начини на плащане

При попълване на заявката за поръчка на стока, Потребителят следва да избере и укаже по какъв начин ще извърши плащането, като има предвид посоченото по-долу относно поръчки на стойност над 200,00 лв. (двеста лева). Този начин може да бъде:

- чрез наложен платеж – Потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера, в момента на доставка на поръчаната стока;

- авансово, преди доставката, чрез банкова платежна карта – кредитна или дебитна;

- авансово, преди доставката, по банков път – чрез вносна бележка или чрез вътрешнобанков или междубанков превод към банкова сметка на „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД.

- в брой или с банкова платежна карта на място в Обекта по пункт II, точка 5.9) по-долу – в случай че Потребителят избере начин на получаване на поръчаната стока на място в посочения Обект. 

Потребителят може да заплати поръчка на обща стойност, ненадвишаваща 200,00 лв. (двеста лева),по всеки един от горепосочените четири начина. Всяка поръчка на обща стойност над 200,00 лв. (двеста лева) следва да бъде заплатена от Потребителя авансово, чрез банкова платежна карта или по банков път, независимо от избрания от Потребителя начин на получаване на поръчаната стока (чрез доставка от куриер или чрез взимане от Обекта на Дружеството по пункт II, т. 5.9) по-долу).

1) Плащане чрез наложен платеж:

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока и таксата по пункт II, точка 3.5) по-горе) се извършва по следния начин:

- от получателя на доставяната стока,

- на куриера,

- в момента на доставката на пратката.

2) Плащане с банкова платежна карта (кредитна или дебитна карта):

За да се извърши плащане чрез използването на банкова карта, трябва да са налице следните условия:

- банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY; в допълнение – карта VPAY или карта MasterCard Electronic ще бъде приета само ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или Master Card Secure Code;

- банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на трансакции чрез картата в интернет.При плащане чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна):

- ще се отвори платежна страница на обслужващата „Обединена българска банка” АД:

- на платежната страница Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането:

• тип на картата,

• номер на картата,

• дата на валидност на картата,

• код за сигурност на картата:

- при наличие на регистрация в схемите за онлайн автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, ще се отвори автентикационна страница на банката-издател на картата, където Потребителят следва да въведе паролата си за автентикация:

- при успешна трансакция, на екрана ще се визуализира трансакционна бележка, която Потребителят следва да разпечата или запази;

- при неуспешна трансакция, на екрана ще се отвори интернет-страница за грешка, която уведомява Потребителя за неосъществяването на трансакцията; в случай на неуспешна трансакция Потребителят има възможност да инициира ново плащане чрез картата, като повтори необходимите стъпки.Във връзка с плащането чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) Потребителят трябва да има предвид следното:

- Със завършване на поръчката на стока/-и от онлайн-магазина Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата.- Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на съответната карта; при отказ от издателя да одобри инициираното към Дружеството плащане на цената на поръчаната стока, последното не е извършено и приложение намира пункт I, точка 6.7) по-горе.- Транзакционната валута при плащане с платежна карта е български лев (лв.). Евентуалното наличие в онлайн магазина на посочени цени на определени стоки в друга валута, освен български лев, служат единствено за информативни цели и могат да се различават от начислената по картата на Потребителя сума в същата валута.

 За да предпази своите клиенти от злоупотреби при плащане с Visa или MasterCard карта, “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД прилага най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:

- сигурността при въвеждане и пренос на данните от картата е осигурена чрез използване на SSL-протокол за криптиране на връзката между сървъра на Дружеството и платежната страница на обслужващата Дружеството банка;

- автентичността на картата на Потребителя се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);

- платежният сървър за електронна търговия на обслужващата Дружеството банка поддържа и схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай че Потребителят е регистриран да ги използва.

3) Плащане по банков път:

Необходимо е Потребителят да посети най-удобния за него клон на която и да е банка (съответно – да използва възможността за електронно /онлайн/ банкиране в обслужващата го банка) и да преведе дължимата за съответната поръчка сума по следната банкова сметка на „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД:

„Обединена българска банка” АД 

IBAN (смета в лева): BG43UBBS80021057614540

Ако Потребителят има съществуваща банкова сметка в банка, дължимата сума се превежда чрез „Платежно нареждане“ от неговата сметка по сметката на „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД.

Ако Потребителят няма банкова сметка, преводът се извършва чрез „Вносна бележка“.

Внимание: В графата „Основание за плащане“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се попълни номера на поръчката, който се генерира след приключването на поръчката. Ако не се попълни номер, идентификацията на превода се затруднява и е възможно поръчката да не бъде активирана, тъй като няма да знаем за какво е плащането.

4) Плащане във физически обект на Дружеството 

В случай че Потребителят избере начин на получаване на поръчаната стока на място във физическия обект на Дружеството, посочен в пункт II, точка 5.9) по-долу, плащането може да се извърши на място в Обекта - в брой или с банкова платежна карта, при условие че стойността на поръчката не надвишава 200,00 (двеста лева) (моля вижте пункт II, точка 4, абзац последен по-горе) и при спазване на другите допълнителни условия по настоящите Общи условия.

5. Доставка. Получаване на поръчката от физически обект на Дружеството

Потребителят може да избере един от следните начини на получаване на поръчани от онлайн магазина стоки:

- чрез доставка до посочен от Потребителя в заявката адрес;

- чрез получаване на поръчаната стока от физически обект на Дружеството.

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн-магазина стоки чрез куриер, Потребителите трябва да имат предвид следното:

1) Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.

2) Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

След потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството поръчката се обработва, предава на куриер и се доставя до Потребителя в сроковете по-долу.

Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на срока за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

3) Поръчаната стока се доставя чрез куриер – „СПИДИ“ АД, с електронен адрес: http://www.speedy.bg; за извършената доставка Потребителят заплаща такса в размер на 3,99 (три лева и деветдесет и девет стотинки) лв., с изключение на случаите, описани в точки 5.5), 5.6) и 5.7) по-долу. Срокът за доставка е 3 (три) – 5 (пет) работни дни от датата на потвърждаване на поръчката, с изключение на случаите, описани в точка 5.8) по-долу.

4) Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка. Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в заявката.

5) В случай че Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график, на посочения адрес за доставка се оставя известие с телефон на куриера, с когото Потребителят следва да се свърже в рамките на 3 (три) работни дни или се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма. (За повече информация, моля посетете сайта на „СПИДИ“ АД: http://www.speedy.bg).

Ако Потребителят не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по този начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. В този случай стойността на доставката (дължимата такса за експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни, съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД) обратно до Дружеството, е дължима от Потребителя и се заплаща в срок и по сметка, посочена от Дружеството.

6) В случай че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД.

7) При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката, съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД.

В случаите по пункт II, точки 5.5), 5.6) и 5.7) по-горе, отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера.

8) При кампанийни акции тип "Черен Петък", "Коледна Промоция" и други подобни, се допуска удължаване на срока за доставка, посочен в точка 5.3), с допълнителни 5 работни дни.

9) Потребителят може да избере начин на получаване на поръчаната стока на място, от следния физически обект на Дружеството, находящ се на следния адрес:

Град София, ул. „Околовръстен път“ № 214, сграда „София Ринг Мол“, ниво -0, обект “MINISO” (наричан в настоящите Общи условия за краткост „Обект“/-а“)

С оглед получаване на поръчана стока от Обекта на Дружеството Потребителят трябва да има предвид и следното, в допълнение на другите условия във връзка с поръчката:

- получаването на стоката става след представяне от страна на Потребителя или посочено от Потребителя трето лице (плучател на стоката) на индивидуалния номер (код),генериран при подаване на заявката от Потребителя и съдържащ се в потвърждаването на съответната поръчка по пункт II, точка 2.3);

- заявени, но незаплатени поръчки се запазват от страна на Дружеството за срок до 5 (пет) дни, считано от датата на потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството; след изтичане на посочения 5-дневен срок и ако междувременно поръчаната стока не е била заплатена от Потребителя (или от посочено от Потребителя трето лице /получател на Стоката/ в Обекта),поръчката се счита за анулирана и Дружеството може да разполага свободно по свое усмотрение със стоката – предмет на анулираната поръчка;

- заявени и авансово заплатени поръчки се съхраняват безплатно от страна на Дружеството за срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на плащането от страна на Дружеството на цената на поръчката; след изтичане на посочения 14-дневен срок и ако междувременно поръчаната стока не е била получена от Потребителя или посочено от Потребителя трето лице (получател на Стоката),Дружеството начислява такса „магазинаж“ в размер на 1,00 (един) лев с ДДС за всеки ден, считано от 15-я ден от датата на получаване на плащането от страна на Дружеството на цената на поръчката. 

 6. Преминаване на риска

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката),различно от Потребителя/куриера/служител на Дружеството в Обекта, приеме стоката от куриера или от служител в Обекта.

 7. Гаранция

1) За всяка закупена от онлайн магазина стока Потребителят може да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената стока с договора за онлайн продажба.

2) В допълнение и извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция.

- търговската гаранция се описва изрично в описанието на съответните стоки, за които се отнася;

- търговската гаранция не ограничава законната гаранция по Закона за защита на потребителите;

3) Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката.

4) Доказателство за гаранцията е Стокова разписка за получаване на стоката, придружаваща поръчаната стока.

5) Гаранцията не важи в следните случаи:

- липса на потвърждение за доставка на стоката (невърнат в Дружеството екземпляр от Стокова разписка);

- Потребителят не уведоми Дружеството за очевидни дефекти на стоката, констатирани от Потребителя при нейното получаване; уведомяването следва да се извърши от Потребителя в срок до 2 (два) дни след получаването на стоката, по имейл – на адреса на електронната поща на Дружеството;

- изтичане на срока на законната гаранция;

- изтичане на срока на търговската гаранция, когато последната е по-дълга от законната гаранция:

- рекламация относно т.н. “пързаляне“ на закупена от онлайн - магазина стока – обувки;

- механична повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя/получателя на стоката или трето лице, различно от Потребителя/получателя на стоката/служител на Дружеството в Обекта;

- използването на стоката при условия, които не отговарят на естествената й среда, поради влажност и/или химически, и/или механични въздействия;

- повреда на стоката, предизвикана от употреба в противоречие с предназначението и/или условията за използването на съответната стока, и/или на техническите стандарти за безопасност, и/или на подзаконовите актове, приложими в Република България;

- повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

8. Рекламация

Потребителят има право да предяви рекламация до Дружеството. Предпоставки за предявяването на рекламация са:

1) да е налице несъответствие на получената при доставката стока със сключения договор за онлайн продажбата на същата стока;

2) рекламацията да се предяви от Потребителя в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката на стоката;

3) да е предоставена българска банкова сметка, по която платената за стоката сума да бъде възстановена на Потребителя (в случай че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор); предоставянето на българска банкова сметка се извършва от Потребителя чрез формата за връщане на стока – тук - или чрез Стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ от договора;

4) да са спазени съответно и другите условия за предявяване на рекламации, установени в настоящите Общи условия (съответно – условията по пункт II, точки 9 и 10) и в Закона за защита на потребителите.

Рекламацията следва да се предяви на следния адрес: град София 1434, ул. Околовръстен път № 214, София Ринг Мол, помещение №0.29, ниво -7.22.

 При основателна рекламация:

- Дружеството възстановява на Потребителя стойността на стоката – предмет на рекламацията;

- възстановяването на сумата се извършва по банковата сметка, посочена от Потребителя във формата за връщане - тук , респективно – в Стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ от договора.

9. Връщане на стока

1) Връщане

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

- Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

- Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

• За целта Потребителят следва да използва формата за връщане на сайта - https://miniso.bg/return-request

• Формата се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството чрез бутон "ИЗПРАТИ".

- Във формата за връщане на стока се посочват титуляря и банковата сметка, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

- Стоката следва да бъде върната в рамките на посочения по-горе 14-дневен срок.

- Стоката следва да се върне на Дружеството в същото състояние, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

- Адрес за връщане на стоката: град София 1434, ул. Околовръстен път № 214, София Ринг Мол, помещение №0.29, ниво -7.22, в работни дни, от 09.00 до 18.00 часа

- Върната в горепосочения срок стока се приема, при условие че са изпълнени едновременно следните условия:

• стоката е в оригиналната си опаковка, без каквито и да е допълнителни облепващи материали.

• стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид (включително на стоката и на опаковката);

• приложена е Стоковата разписка, с която стоката е получена;

- Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите, с изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

- Възстановяване на сумата се извършва в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във формата за връщане на сайта - тук - или в Стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ от договора.

Потребителят може (но не е длъжен) да упражни правото си на отказ от договора като информира Дружеството по електронна поща (email). Ако избере този начин на комуникация, Потребителят трябва да попълни следното приложение „Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора“:

Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора

До: „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД

град София 1434, ул. Околовръстен път № 214, София Ринг Мол, помещение № 0.29, ниво -7.22.

Телефон: +359 884 050455

Електронен адрес: [email protected] 

С настоящото аз, …………………………………………………. (пълни имена на Потребителя),с адрес ……………………………………………………………………., с телефонен номер ………………………………., имейл: …………………………., се отказвам от сключения от мен договор за онлайн-продажба на следната/-ите стока/-и: ……………………………………, с номер на поръчката ……………………………………., с дата на поръчката ……/……/……….. (ден/месец/година).

Желая сумата, заплатена като цена на закупената стока, да бъде възстановена по следната българска банкова сметка:

  • Титуляр……………………………………………………………………………….

  • IBAN …………………………………………………………………………………..

  • Банка ………………………………………………………………..........................

Дата: ……/……/……….. (ден/месец/година)“

След получаване на подадения Стандартен формуляр на email-адреса за кореспонденция на Дружеството, Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email - съобщение, с което потвърждава получената заявка за връщане на стоката. Всички останали условия, изброени в раздел II, точка 9,1) по-горе, се прилагат съответно и в този случай.

2) Правила, приложими при упражняване на правото на отказ от договора:

- Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

- До момента на предаване на връщаната стока на Дружеството, рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

- При упражнено право на отказ от сключен договор за онлайн продажба и възникнала необходимост от връщане на платена с карта сума за закупената от Потребителя стока, връщането на тази сума:

• се осъществява чрез възстановяването на сумата по банковата сметка, обслужваща кредитната/дебитната карта;

• се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване от Дружеството на стоката заедно с попълнена от Потребителя форма за връщане.

- Върнатата (при упражнено право на отказ) от Потребителя стока се проверява чрез отваряне на получената пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за Страните.

 10. Специални условия за връщането на някои видове стоки

Козметични продукти и парфюми, както и напитки не могат да бъдат върнати, ако те вече са разопаковани и отворени от Потребителя. 

Бельо и бански костюми, както и нетрайни стоки не могат да бъдат върнати, освен ако са доставени повредени или с дефект. 

Продукти, които са част от комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. 

Обувките трябва да бъдат върнати в техните оригинални, неповредени и незамърсени кутии, тъй като кутиите се считат за част от продукта.

11. Анулиране на поръчка от страна на Дружеството

Във всеки един от случаите по пункт I, точка 6.6) и/или пункт I, точка 6.7),и/или пункт II, точка 5.9),второ тире по-горе, Дружеството си запазва правото да откаже да изпълни (да анулира) направената от Потребителя поръчка, за което следва да уведоми Потребителя. Анулирането на поръчката по смисъла на предходното изречение не влече каквато и да било отговорност или последващо задължение на Дружеството спрямо Потребителя във връзка с анулираната поръчка и/или със самото анулиране, съответно – Потребителят няма право да търси каквото и да било обезщетение от Дружеството във връзка с анулираната поръчка и/или със самото анулиране.


 

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Право на прехвърляне

„СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД си запазва правото да прехвърля всички свои права и/или задължения по настоящите Общи условия и по всеки договор за покупка на стока от онлайн магазина. В този случай:

- Дружеството не се освобождава от отговорност за изпълнение на задълженията, поети към Потребителя и неизпълнени към датата на прехвърлянето;

- приобретателят встъпва като съдлъжник на „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД.

Прехвърлянето на права и/или задължения става с писмено известие до Потребителя.

 2. Право на промяна на публикуваната информация

„СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила незабавно (с изключение на измененията на настоящите Общи условия, които се прилагат в редакцията им към датата на потвърдена поръчка на Потребителя) и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на Сайта.

 3. Бисквитки

Сайтът www.miniso.bg има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя относно събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Сайта.

За повече информация – вижте „Политика за поверителност“. 

4. Ваучери и намаления чрез използване на промоционален код

1) Ваучер или промоционален код, предоставен от „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД, може да бъде използван от Потребителя по време на промоции и специални кампании в онлайн магазина.

2) Всеки предоставен ваучер или промоционален код е валиден само за изрично посочения във ваучера или кода срок, респективно – само за изрично посочената промоция. След изтичането на посочения във ваучера/промоционалния код срок, ваучерът или промоционален код автоматично става невалиден, без да се налага това да бъде изрично упоменавано по какъвто и да е начин от Дружеството.

3) Всеки Потребител следва да има предвид, че ваучери или промоционални кодове за определени отстъпки, издадени от „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД или негови доставчици и контрагенти, не могат да бъдат използвани за покупки в онлайн магазина по време на промоциите и специалните кампании, провеждани в магазина.

 5. Контакт

1) Осъществяването на кореспонденция с Дружеството при и/или по повод извършване на покупки от онлайн магазина следва да се извършва на следния адрес и телефон:

Адрес: град София 1434, ул. Околовръстен път № 214, София Ринг Мол, помещение № 0.29, ниво -7.22.

Телефон: +359 884 050455

Електронен адрес: [email protected]

Дружеството поддържа на Сайта публикация на данните си за идентификация и детайли за контакт с Потребителите.

2) С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие:

- Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща с адрес: [email protected] и/или телефонен номер: +359 884 050455,

- за получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез email - комуникация (във връзка със сключен договор за покупка или свързаните с него отношения, и за получаване на бюлетин – при изрично дадено за това съгласие) или публикуване на известие на Сайта.

 6. Наличности

Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

 7. Приложимо право

1) За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство