-5% отстъпка при плащане с карта.
0

ДОСТАВКА

1) Потребителят може да избере един от следните начини на получаване на поръчани от онлайн магазина стоки:

- чрез доставка до посочен от Потребителя в заявката адрес;

- чрез получаване на поръчаната стока от физически обект на Дружеството, а именно “MINISO Click & Collect” – Обект: магазин „MINISO”, находящ се в град София, ул.“Околовръстен път“ №214, сграда „София Ринг Мол“, ниво 0.

2) При избран от Потребителя начин на доставка до адрес, посочен от Потребителя (адрес на Потребителя или офис на дружество за куриерски услуги „Спиди“ АД),Дружеството начислява за всяка отделно заявена поръчка такса за обработка и пакетиране в размер на 1,99 лв. (един лев и деветдесет и девет стотинки) с ДДС, с цел покриване на възникнали допълнителни разходи за обработване на поръчката и пакетиране на поръчаната стока във връзка с доставката й до посочен от Потребителя адрес. Тази такса не подлежи на възстановяване и се дължи отделно от цената на закупената стока, както и от стойността на доставката/куриерската услуга. Таксата за обработка и пакетиране в размер 1,99 лв. с ДДС не се дължи при избран от Потребителя начин на получаване на стоката от ““MINISO Click & Collect” – Обект: магазин „MINISO”, находящ се в град София, ул.“Околовръстен път“ №214, сграда „София Ринг Мол“, ниво 0.

3) Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн-магазина стоки чрез куриер, Потребителите трябва да имат предвид следното:

- Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.

- Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

След потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството поръчката се обработва и пакетира, предава се на куриер и се доставя до Потребителя в сроковете по-долу.

Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на срока за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

4) Поръчаната стока се доставя чрез куриер – „СПИДИ“ АД, с електронен адрес: http://www.speedy.bg; за извършената доставка Потребителят заплаща такса в размер на 3,99 лв. (три лева и деветдесет и девет стотинки),с изключение на случаите, описани в точки 4.2), 4.3) и 4.4) по-долу. Срокът за доставка е 2 (два) – 5 (пет) работни дни от датата на потвърждаване на поръчката, с изключение на случаите, описани в точка 5.8) от Общите условия на онлайн магазин MINISO – www.miniso.bg.

4.1) Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка. Чупливата стока, както и стоки с нестандартни форми и/или произведени от „уязвими“ материали (като напр., но не само – стъкло, керамика, пластелин, козметика, течности, хартия и др.),допълнително се обезопасяват в подходящи за целта опаковки. Поръчаната стока се доставя от куриерската фирма до посочения в заявката адрес на Получателя.

4.2) В случай че Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график, на посочения адрес за доставка се оставя известие с телефон на куриера, с когото Потребителят следва да се свърже в рамките на 3 (три) работни дни или се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма. (За повече информация, моля посетете сайта на „СПИДИ“ АД: http://www.speedy.bg).

Ако Потребителят не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по този начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. В този случай стойността на доставката (дължимата такса за доставка в рамките на 1 до 3 дни, съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД) обратно до Дружеството, е дължима от Потребителя и се заплаща в срок и по сметка, посочена от Дружеството.

4.3) В случай че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД.

4.4) При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката, съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД.

В случаите на точки 4.2), 4.3) и 4.4) по-горе, отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера.

5) При кампанийни акции тип "Черен Петък", "Коледна Промоция" и други подобни, се допуска удължаване на срока за доставка, посочен в точка 4), с допълнителни 7 (седем) работни дни.

6) Потребителят може да избере начин на получаване на поръчаната стока на място, от „MINISO Click & Collect”, находящ се във физическия обект на Дружеството, със следния адрес:

Град София, ул. „Околовръстен път“ № 214, сграда „София Ринг Мол“, ниво -0, обект “MINISO” 

С оглед получаване на поръчана стока от Обекта на Дружеството Потребителят трябва да има предвид и следното, в допълнение на другите условия във връзка с поръчката:

- получаването на стоката става след представяне от страна на Потребителя или посочено от Потребителя трето лице (пoлучател на стоката) на индивидуалния номер (код),генериран при подаване на заявката от Потребителя и съдържащ се в потвърждаването на съответната поръчка по пункт II, точка 2.3) от Общите условия за ползване на онлайн магазин MINISO – www.miniso.bg;

- заявени, но незаплатени поръчки се запазват от страна на Дружеството за срок до 5 (пет) дни, считано от датата на потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството; след изтичане на посочения 5-дневен срок и ако междувременно поръчаната стока не е била заплатена от Потребителя (или от посочено от Потребителя трето лице /получател на Стоката/ в Обекта),поръчката се счита за анулирана и Дружеството може да разполага свободно по свое усмотрение със стоката – предмет на анулираната поръчка;

- заявени и авансово заплатени поръчки се съхраняват безплатно от страна на Дружеството за срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на плащането от страна на Дружеството на цената на поръчката; след изтичане на посочения 14-дневен срок и ако междувременно поръчаната стока не е била получена от Потребителя или посочено от Потребителя трето лице (получател на Стоката),Дружеството начислява такса „магазинаж“ в размер на 1,00 (един) лев с ДДС за всеки ден, считано от 15-я ден от датата на получаване на плащането от страна на Дружеството на цената на поръчката. 

ПЛАЩАНЕ

1)Начини на плащане

При попълване на заявката за поръчка на стока, Потребителят следва да избере и укаже по какъв начин ще извърши плащането, като има предвид посочените по-долу ограничения относно поръчки на стойност над 200,00 лв. (двеста лева). Възможните начини на плащане са следните:

- чрез наложен платеж – Потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера, в момента на доставка на поръчаната стока;

- авансово, преди доставката, чрез банкова платежна карта – кредитна или дебитна;

- авансово, преди доставката, по банков път – чрез вносна бележка или чрез вътрешнобанков или междубанков превод към банкова сметка на „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД.

- в брой или с банкова платежна карта на място в “MINISO Click & Collect” – Обект: магазин „MINISO”, находящ се в град София, ул.“Околовръстен път“ №214, сграда „София Ринг Мол“, ниво 0 – в случай че Потребителят избере начин на получаване на поръчаната стока на място в посочения Обект. 

Потребителят може да заплати поръчка на обща стойност, ненадвишаваща 200,00 лв. (двеста лева),по всеки един от горепосочените четири начина. Всяка поръчка на обща стойност над 200,00 лв. (двеста лева) следва да бъде заплатена от Потребителя авансово, чрез банкова платежна карта или по банков път, независимо от избрания от Потребителя начин на получаване на поръчаната стока (чрез доставка от куриер или чрез взимане от “MINISO Click & Collect” – Обект: магазин „MINISO”, находящ се в град София, ул.“Околовръстен път“ №214, сграда „София Ринг Мол“, ниво 0).

2) Плащане чрез наложен платеж:

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока и таксата опаковане и доставка) се извършва от страна на Получателя, като последният директно плаща на куриера в момента на получаването на доставената от куриера пратка.

2) Плащане с банкова платежна карта (кредитна или дебитна карта):

За да се извърши плащане чрез използването на банкова карта, трябва да са налице следните условия:

- банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY; в допълнение – карта VPAY или карта MasterCard Electronic ще бъде приета само ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или Master Card Secure Code;

- банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на трансакции чрез картата в интернет.

При плащане чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна):

- ще се отвори платежна страница на обслужващата Дружеството банка (УниКредит Булбанк):

- на платежната страница Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането:

• тип на картата,

• номер на картата,

• дата на валидност на картата,

• код за сигурност на картата:

- при наличие на регистрация в схемите за онлайн автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, ще се отвори автентикационна страница на банката-издател на картата, където Потребителят следва да въведе паролата си за автентикация:

- при успешна трансакция, на екрана ще се визуализира трансакционна бележка, която Потребителят следва да разпечата или запази;

- при неуспешна трансакция, на екрана ще се отвори интернет-страница за грешка, която уведомява Потребителя за неосъществяването на трансакцията; в случай на неуспешна трансакция Потребителят има възможност да инициира ново плащане чрез картата, като повтори необходимите стъпки.

Във връзка с плащането чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) Потребителят трябва да има предвид следното:

- Със завършване на поръчката на стока/-и от онлайн-магазина Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата.

- Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на съответната карта; при отказ от издателя да одобри инициираното към Дружеството плащане на цената на поръчаната стока, последното не е извършено и приложение намира пункт I, точка 6.7) от Общите условия за ползване на онлайн магазин MINISO – www.miniso.bg.

- Транзакционната валута при плащане с платежна карта е български лев (BGN). Евентуалното наличие в онлайн магазина на посочени цени на определени стоки в друга валута, освен български лев, служат единствено за информативни цели и могат да се различават от начислената по картата на Потребителя сума в същата валута.

За да предпази своите клиенти от злоупотреби при плащане с Visa или MasterCard карта, “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД прилага най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:

- сигурността при въвеждане и пренос на данните от картата е осигурена чрез използване на SSL-протокол за криптиране на връзката между сървъра на Дружеството и платежната страница на обслужващата Дружеството банка;

- автентичността на картата на Потребителя се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);

- платежният сървър за електронна търговия на обслужващата Дружеството банка поддържа и схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай че Потребителят е регистриран да ги използва.

3) Плащане по банков път:

Необходимо е Потребителят да посети най-удобния за него клон на която и да е банка (съответно – да използва възможността за електронно /онлайн/ банкиране в обслужващата го банка) и да преведе дължимата за съответната поръчка сума по следната банкова сметка на „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД:

Обединена Българска Банка АД

IBAN (сметка в лева)BG43UBBS80021057614540


Ако Потребителят има съществуваща банкова сметка в банка, дължимата сума се превежда чрез „Платежно нареждане“ от неговата сметка по сметката на „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД.

Ако Потребителят няма банкова сметка, преводът се извършва чрез „Вносна бележка“.

Внимание: В графата „Основание за плащане“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се попълни номера на поръчката, който се генерира след приключването на поръчката. Ако не се попълни номер, идентификацията на превода се затруднява и е възможно поръчката да не бъде активирана, тъй като няма да знаем за какво е плащането.

4) Плащане във физически обект на Дружеството:

В случай че Потребителят избере начин на получаване на поръчаната стока на място във физическия обект на Дружеството - “MINISO Click & Collect” – Обект: магазин „MINISO”, находящ се в град София, ул.“Околовръстен път“ №214, сграда „София Ринг Мол“, ниво 0, плащането може да се извърши на място в Обекта - в брой или с банкова платежна карта, при условие че стойността на поръчката не надвишава 200,00 (двеста лева) и при спазване на другите допълнителни условия по Общите условия на Онлайн магазин MINISO.